വിപിഎം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ്

Super market
Palakkad
Login to see distance and delivery details.

Pay on delivery

Free delivery for orders that costs more than ₹500 within 3km.

Free delivery for orders that costs more than ₹500.

Vegetables
Fruits
Stationary
Groceries

Recommended

example
Nilakadala 1kg

Price:

115

example
Sugar5kg

Price:

190

example
മുളകുപൊടിലൂസ് 1 കിലോ

Price:

170

example
തുവരപ്പരിപ്പ് 1kg

Price:

105

example
Kadala1kg

Price:

65

example
മുതിര 1kg

Price:

45

example
കുറുവ ശംഖ് 10kg 355

Price:

330

example
ജയ വെയ്റ്റ് &വെയ്റ്റ് 10kg

Price:

365

example
ആപ്പിൾ കുറുവ 10kg

Price:

325

example
പച്ചരി 10kg

Price:

230

Vegetables

example
Payar 1kg

Price:

64

example
Ponnankaya 1kg

Price:

30

example
പച്ചമുളക്100gm

Price:

7

example
Capcicom kg

Price:

60

example
Beetroot 1kg

Price:

30

example
കിയാർ കക്കരി 1kg

Price:

40

example
കക്കരി 1kg

Price:

34

example
Vellari 1kg

Price:

24

example
Puli no1 1kg

Price:

130

example
ചെറിയ ഉള്ളി 1kg

Price:

65

example
ചിരങ്ങ kg

Price:

40

example
വഴുതന 1kg

Price:

24

example
നാടൻ കൈപ്പ 1kg 29

Price:

58

example
കോവക്ക 1kg

Price:

48

example
വെണ്ട 1kg

Price:

50

example
കേരറ്റ് 1kg

Price:

88

example
ചെറു നാരങ്ങ 1kg

Price:

65

example
കിഴങ്ങ് 1kg

Price:

44

example
ഇഞ്ചി 1kg

Price:

100

example
ക്വളിഫ്ലൊവർ 1kg

Price:

44

Fruits

example
ചെറുപഴം 1kg

Price:

26

example
അനാർ 1kg

Price:

120

example
നാടൻ നേന്ത്രപ്പഴം

Price:

50

example
Pineapple kg

Price:

50

example
Thannimathan kg

Price:

15

example
Kiranmathan

Price:

15

example
Out of Stock
സിന്തുരം മാങ്ങ 1kg

Price:

50

example
Out of Stock
Black munthiri 1kg

Price:

90

example
Out of Stock
ഷമാം 1kg

Price:

40

Stationary

example
Milma milk

Price:

22

example
Ujala washig powdar 1kg

Price:

82

example
Ruchi nannari 1litr

Price:

55

example
സ്വർണം നല്ലെണ്ണ 1litr mrp 215

Price:

186

example
Melena dt cake 3pice

Price:

25

example
Limon soap 125 gm 3pice

Price:

57

example
Dairy sure 4oogm mrp 196

Price:

190

example
ഹോർലിക്സ് 500gmpkt

Price:

220

example
ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ് 500gm

Price:

285

example
Sunlight 1kg mrp 84

Price:

82

example
Sunlight 20

Price:

19.75

example
Milma ghee 500gm

Price:

295

example
സ്വർണം നല്ലെണ്ണ 500mlMRP 115

Price:

95

example
DR WASH mrp 26

Price:

25

example
ബൂസ്റ്റ്‌ 500 gm mrp 232

Price:

225

example
ഹോർലിക്സ് 1kg

Price:

440

example
ഹോർലിക്സ് ഓട്സ് 500gm

Price:

98

example
ഹോർലിക്സ് ഓട്സ് 1kg

Price:

197

Groceries

example
Muthira 250 gm

Price:

15

example
Milk home

Price:

23

example
Malli podi loos 250gm

Price:

35

example
Nilakadala 1kg

Price:

115

example
Sugar 1kg

Price:

38

example
Vpm pappadam 50

Price:

48

example
Sugar5kg

Price:

190

example
മല്ലിപ്പൊടി ലൂസ് 1കിലോ

Price:

130

example
മുളകുപൊടിലൂസ് 1 കിലോ

Price:

170

example
തുവരപ്പരിപ്പ് 1kg

Price:

105

example
Avt250gmmrp 80

Price:

72

example
Avt 1kg mrp 237

Price:

215

example
Kadala1kg

Price:

65

example
മുതിര 1kg

Price:

45

example
മട്ടയരി ഒറ്റപുഴുക്ക് 10kg

Price:

360

example
കുറുവ ശംഖ് 10kg 355

Price:

330

example
ജയ വെയ്റ്റ് &വെയ്റ്റ് 10kg

Price:

365

example
ആപ്പിൾ കുറുവ 10kg

Price:

325

example
പച്ചരി 10kg

Price:

230

example
ശംഖ് കുറുവ 25kg bag

Price:

825

All

example
Kitchen treasure appam podi 500gm

Price:

34

example
Nirapara Broken Matta Rice (500g) mrp45.5
Nirapara

Price:

38

example
Lizol Surface Cleaner Citrus (500 ml)mrp94
Lizol

Price:

92

example
ചേമ്പ് 1kg

Price:

45

example
സവാള 1 kg

Price:

28

example
Grapes 1kg

Price:

60

example
Nirapara White Putt Podi (500 g)mrp 41.50
Nirapara

Price:

38

example
Musambi

Price:

160

example
ഓറഞ്ച് സിട്രസ് 1kg

Price:

160

example
Kitchen treasure meat masala100gm

Price:

30

example
Kitchen treasure sambar 250gm

Price:

68

example
Kitchen treasure chemba putt 500gm

Price:

34

example
Kitchen treasure chicken fry masala

Price:

30

example
Kitchen treasure chicken kabab masala 100gm

Price:

30

example
Kitchen treasure chicken masala 100gm

Price:

32

example
Kitchen treasure chilli powder 100gm

Price:

20

example
Kitchen treasure chilli powder 250gm

Price:

50

example
Kitchen treasure chilli powder 1 kg

Price:

195

example
Kitchen treasure cumin 100gm

Price:

30

example
Kitchen treasure Hot and sweet pickle 400gm

Price:

90

example
Out of Stock
Dettol Antiseptic Liquid (500 ml)
Dettol

Price:

168

Others

example
Lizol Surface Cleaner Jasmine (500 ml)
Lizol

Price:

93

example
Dettol Aloe Soap (100 g)
Dettol

Price:

39

example
Lizol Surface Cleaner Floral (500 ml)
Lizol

Price:

90

example
Kitchen treasure Biriyani masala 50gm

Price:

19

example
Kitchen treasure Biriyani masala 100gm

Price:

50

example
Kitchen treasure chicken masala 25gm

Price:

10

example
Kitchen treasure chilli chicken masala 100gm

Price:

36

example
Kitchen treasure crushed chilli 100gm

Price:

31

example
Kitchen treasure cumin 50gm

Price:

23

example
Kitchen treasure cut mango 200gm pouch

Price:

32

example
Kitchen treasure cut mango bottle 150gm

Price:

33

example
Kitchen treasure cut mango 1kg

Price:

79

example
Kitchen treasure cut mango 400 gm

Price:

72

example
Kitchen treasure hot and sweet 150gm

Price:

46

example
Kitchen treasure ginger pickle 400gm

Price:

109

example
Kitchen treasure white lime pickle 400gm

Price:

59

example
Kitchen treasure goosberry pickle 400gm

Price:

78

example
Kitchen treasure kaduk mango pickle 400gm

Price:

80

example
Kitchen treasure kaduk mango pickle 200gm

Price:

40

example
Kitchen treasure kaduk mango 150gm

Price:

38

example
Kitchen treasure tender mango pickle 150gm

Price:

59

example
Kitchen treasure tender mango 400gm

Price:

125

example
Kitchen treasure garlic pickle 200gm

Price:

48

example
Kitchen treasure garlic pickle 400gm

Price:

87

example
Kitchen treasure fish pickle 150gm

Price:

65

example
Kitchen treasure fish pickle 400gm

Price:

160